Chưởng Trình

07.04.08.04.09.04.10.04.
07:00 Cầu Nguyện07:00 Cầu Nguyện07:00 Cầu Nguyện07:00 Cầu Nguyện
08:00 Ăn Sáng08:00 Ăn Sáng08:00 Ăn Sáng
09:30 Thờ Phượng09:30 Thờ Phượng09:30 Thờ Phượng
12:00 Ăn Trưa12:00 Ăn Trưa12:00 Ăn Trưa
13:00 CN Bấp Têm TLChia tay
Ghi DanhThể thao / tự do15:00 Tôn Vinh Làm Chứng
18:00 Ăn Chiều18:00 Ăn Chiều18:00 Ăn Chiều
20:00 Thờ Phượng
Dâng Hiến
19:30 Thờ Phượng19:30 Thờ Phượng