Livestream

Anh chị em có thể tham dự Trại Phục Sinh qua Livestream (trực tuyến) tại trang nay.
Livestream sễ được bất đàu phát từ ngày 07.04.2023 lúc 19:30.